بسیار مهم


شرایط رسیدگی به پرونده مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹

سرجمع حساب های بانکی (دستگاه های پوز/ درگاه) در اختیار حسابرسان مالیاتی قرار گرفته و قابل دسترسی برای گروه رسیدگی است.


https://www.uplooder.net/img/image/28/b9fa6847d06456c9caa60b5b89ed44ba/photo-۲۰۲۲-۰۵-۰۸-۰۹-۲۰-۲۰.jpg


و

https://www.uplooder.net/img/image/79/992eff528cc2f88947b16473ab3855a6/photo-۲۰۲۲-۰۵-۰۸-۰۹-۲۰-۲۲.jpg

  مالیاتی _ عملکرد