– پایان اسفند ماه آخرین مهلت پلمپ دفاتر سال 1401

-6 فروردین مهلت ارسال ليست حقوق بهمن به سازمان امورمالیاتی

-6 فروردین مهلت ارسال ليست حقوق بهمن به سازمان تامین اجتماعی

– بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

 

https://chat.whatsapp.com/ExGXgHv19Ph3f3JjEtoocC

  سررسید های قانونی