مهلت درخواست پلمپ دفاتر سال ۱۴۰۱

مهلت درخواست اظهارنامه پلمپ دفاتر سال ۱۴۰۱ فقط تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ میباشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
۱.آخرین آگهی تغییرات شرکت و روزنامه های رسمی
۲.کد پستی تایید شده توسط اداره پست
۳.کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره
۴.شماره تلفن های اعضاء هئیت مدیره(باید بنام شخص باشد)
۵.شماره تلفن ثابت


https://chat.whatsapp.com/ExGXgHv19Ph3f3JjEtoocC

  سررسید های قانونی