جدول مقایسه ای قوانین مالیات بر ارزش افزوده  مصوب سال های 1387 و 1400https://www.uplooder.net/files/e4fdda24f9b028d17f2f70184f0f65df/

  مالیات _ ارزش افزوده