-30بهمن مهلت ارسال ليست حقوق دی به سازمان امورمالیاتی 

-30بهمن مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان

-30بهمن  مهلت ارسال ليست حقوق دی به سازمان تامین اجتماعی 

– بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.


https://chat.whatsapp.com/ExGXgHv19Ph3f3JjEtoocC

  سررسید های قانونی