مبلغ حد نصاب در گزارشات فصلی سال 1400

معاملات کوچک طبق تصویب نامه سال 1400، مبلغ 650،000،000 ریال می‌باشد. ۵ درصد آن نیز مبلغ 32،500،000 ریال می‌باشد. در صورتی که مبالغ مجموع فاکتور خرید و فروش (کل خرید یا کل فروش هر یک به تنهایی یا با هم) برای هر فرد حقیقی در هر دوره گزارشگری یعنی در هرفصل، کمتر از 32،500،000 ریال باشد، می‌توان آن را به صورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی گزارش نمود.

در این صورت نیازی به ورود اطلاعات کامل طرف معامله نیست. یعنی با زدن تیک فقط مبلغ سرجمع کل معاملات دوره (مبالغ زیر ۵%) را ثبت می‌کنید و نیاز به اطلاعات اشخاص نیست. اما در صورتی که مجموع مبالغ فاکتورهای خرید و فروش برای هر فرد حقیقی در هر دوره گزارشگری، از حدنصاب 32،500،000 ریال بیشتر باشد، باید اطلاعات خریدار و فروشنده به تفکیک و کامل ثبت شود و نمی‌توان آن‌را بصورت تجمیعی گزارش نمود.

  مالیات _ فصلی 169