-30دی مهلت ارسال ليست حقوق آذر به سازمان امورمالیاتی 

 

-30دی مهلت ارسال ليست حقوق آذر به سازمان تامین اجتماعی 

– بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

  سررسید های قانونی