# 15 بهمن مهلت ارسال گزارشات خرید و فروش و قراردادهای فصل پاییزبه سازمان امورمالیاتی

# 15 بهمن مهلت ارسال اظهار نامه مالیاتی ارزش افزوده فصل پاییز(دوره سوم)(بخشنامه)

# 30 بهمن مهلت ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده  سال 1398 موضوع ماده 272 ق م م (اشخاص مشمول)(بخشنامه)

# 30 بهمن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقوقی برای  فاصله زمانی آذر و دی(بخشنامه

# اضافه شدن چهل و پنج روز به زمان اعتراض به اوراق مالیاتی بین تاریخ اعتراض ۹۹/۰۹/۰۱ تا ۹۹/۱۱/۰۱(بخشنامه

# بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

  سررسید های قانونی