🔰 چگونگی محاسبه مالیات بر خانه خالی برابر آنچه در اصلاحیه اخیر ماده ۵۴ مکرر آمده است

◾️اگر ارزش اجاری مورد محاسبه برای هرمتر مربع واحد مسکونی واقع در یک بلوک مندرج در دفترچه ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ ق.م.م ( با توجه به تاریخ انتشار اصلاحیه فوق در روزنامه رسمی به تاریخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۹ و ۱۲۰ روز مهلت مقرر ) برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۰ هزار تومان باشد؛

🔸( توضیح اینکه ارزش اجاری هر متر مربع املاک مسکونی برای سال ۱۳۹۷ در بلوک ۱ منطقه ۱۳ - محدوده خیابان دماوند و پیروزی در تهران - برابر دفترچه ارزش اجاری املاک با کاربری مسکونی ۳۰ هزار تومان مقرر شده است )

◾️و متراژ مفید خانه خالی ، ۱۰۰ متر بوده باشد ارزش اجاری مقرر برای یک ماه ۴ میلیون تومان خواهد بود . که از این مبلغ ، ۲۵ درصد استهلاک ( برابر ماده ۵۳ ق.م.م ) کسر خواهد شد که می شود ۳ میلیون تومان ، که مالیات آن به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م ، میشود ۴۵۰ هزار تومان برای یک ماه .

◾️حال اگر این خانه پس از ایام امتیازی مقرر در ماده ۵۴ مکرر اصلاحی ( ۱۲۰ روز ) برای یک ماه خالی بماند ، ۶ برابرِ ۴۵۰ هزار تومان ، یعنی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باید مالیات خانه خالی یک ماه را بپردازد. که برای یک سال خالی ماندن ( ۱۲ ماه ) ، می شود سی و دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان .

◾️و اگر این خالی ماندن برای سال دوم هم ادامه داشته ، در فرض ثابت ماندن ارزش اجاری ( همان متری ۴۰ هزار تومان ) برای سال ۱۴۰۱ ، ۱۲ برابرِ ۴۵۰ هزار تومان یعنی پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای هر ماه باید مالیات خانه خالی پرداخته شود که برای یک سال می شود شصت و چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان.

◾️و اگر این خالی ماندن برای سال سوم هم ادامه داشته ، مالیات اجاره با فرض ثابت ماندن ارزش اجاری ( همان متری ۴۰ هزار تومان ) برای سال ۱۴۰۲ ، ۱۸ برابرِ ۴۵۰ هزار تومان یعنی هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای هر ماه باید مالیات خانه خالی پرداخته شود که برای یک سال می شود نود و هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان .

  مالیات اجاره