@taxbahari
⭕️ ابطال بند ج ماده ۹ ایین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ به موجب رای مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

🔺🔺برابر این رای ، بسیاری مودیان مالیاتی از زمره اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات خارج خواهند بود و از این پس تکلیفی به ارسال فهرست معاملات نخواهند داشت

  مالیاتی _ عملکرد