🌀با توجه به حذف گزینه «تمدید گواهینامه» از منوهای سامانه مالیات بر ارزش افزوده ، مقدمات حذف گواهی ارزش افزوده به استناد بند های ۵ تا ۷ دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۹/۵۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ فراهم شده است.

@taxbahari

  مالیات _ ارزش افزوده