مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی برای اشخاص حقوقی :

۱- کپی برابر اصل مدارک ثبتی شرکت

شرکت سهامی خاص (آگهی تاسیس ، تغییرات ، اساسنامه ، اظهارنامه )

شرکت با مسئولیت محدود ( آگهی تاسیس ، تغییرات ، اساسنامه ، شرکتنامه و تقاضا نامه )

۲- کپی بربر اصل مدارک شناسایی مدیران ( شناسنامه و کارت ملی )

۳- اجاره نامه رسمی با کد پیگیری یا سند مالکیت بنام شرکت و یا یکی از اعضای هیات مدیره ( حتما سند باید تک برگی باشد اگر سند بصورت دفترچه ای باشد می بایست همراه با پایان کار باشد )

۴- قبض تلفن

۵- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی

۶- پرداخت مالیات سرمایه ثبت شده شرکت

۷- گواهی امضاء اعضای هیات مدیره از دفتر خانه اسناد رسمی کشور

  مالیاتی _ عملکرد