هزينه های پلمپ دفاتر در سامانه ثبت اسناد ؛
يك جلد دفتر روزنامه و يك جلد دفتر كل
برای سال مالی :
۱۳۹۹.۰۱.۰۱ الی ۱۳۹۹.۱۲.۳۰

با...

  مالیاتی _ عملکرد