⭕️⭕️ از جمله نکات مهم بخشنامه مورخ ۲۷/ ۵/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش

🔺🔺 مودیان مالیاتی توجه داشته باشند بخشودگی جرائم مالیاتی برای مدت پس از بخشنامه ۸ مرداد ۹۸ ( یعنی از ۱/ ۱/ ۱۳۹۹ به بعد ) محدود خواهد بود

🔘 با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۴۱/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ ( بخشودگی جرائم ) ، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۹۸ بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام ننمایند ، به موجب ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرائم آنان در راستای ماده ۱۹۱ یاد شده قابل بخشودگی نمی باشد .


https://telegram.me/taxbahari

  مالیاتی _ عملکرد