🔰 چگونگی محاسبه مالیات بر خانه خالی برابر آنچه در اصلاحیه اخیر ماده ۵۴ مکرر آمده است

◾️اگر ارزش اجاری مورد محاسبه برای هرمتر مربع...

ادامه مطلب

  مالیات اجاره