🔰 در قانون جدید مالیات بر ارث تغییراتی عمده رخ داده که بشرح ذیل ذکر میشود:

۱ . در قانون قدیم ( متوفیان قبل از 95/1/1 )، وراث( مجتمعا یا...

ادامه مطلب

  مالیات _ ارث