🌀با توجه به حذف گزینه «تمدید گواهینامه» از منوهای سامانه مالیات بر ارزش افزوده ، مقدمات حذف گواهی ارزش افزوده به استناد بند های ۵...

ادامه مطلب

  مالیات _ ارزش افزوده